සිංහල වැල කතා – අමාලි අක්කා

සිංහල වැල කතා - අමාලි අක්කාත් එක්ක වෙච්ච කැරි වැඩෙ

සිංහල වැල කතා: 01 අද අමාලි අක්කා කලින් ආවද? මම ඇහුවා. අහ්!!…..අම්මො මම බය වුනා! පොත අතට ගත්තා විතරයි අමාලි අක්කා ලිද ගාව ඉන්නාව දැකලා මට පුදුම හිතුනා. අද වැඩට ඇරිලා කලින්ම ඇවිල්ලා වගේ. අමාලි අක්කා අපේ ගෙදර බොඩ් වෙලා දැන් අවුරුද්දක්වත් ඇති. ආපු දවසේම වගේ අක්කා මාත් එක්ක මාර ෆිට්. අපේ අක්කනම් හැමතිස්සේම කියන්නේ … Read more